• 1 Innledning
 1. Aalesunds Roklub skal aktivt bidra til å utbre kjennskap til reglementet blant sine roere.
 • 2 Reglementets innhold

      Følgende punkter som minimum skal være omtalt i sikkerhetsreglementet:

      Farvann

      Trafikkregler

      Materiellets bruk og vedlikehold

      Opplæring av roere

      Bruk av flyteutstyr

      Særlige regler for den kalde årstid.

 • 3 Farvann
 1. Aalesunds Roklubs daglige ro-område er Ålesund indre havn
 2. Fra klubbhuset østover gjennom Nørvasundet; østover i Ellingsøyfjorden på sydsiden av Lerstadholmen til Olsvik
 3. Fra klubbhuset vestover gjennom Taskesundet, forbi Volsdalsberga og Bålholmen til Skutvika
 4. Fra klubbhuset vestover gjennom Taskesundet, sydover ut i Borgundfjorden og østover til Prinsen
 5. Enhver rotur som går utenfor det daglige ro-område, under punkt 1-4 over er en langtur.
 6. Enhver rotur skal innføres i roprotokollen før roturen startes hvor det gjøres kjent i hvilke område roturen skal foregå.
 • 4 Styringsregler
 1. I trange farvann som: Nørvasundet, Taskesundet, Brosundet, Steinvågssundet og lignende  skal alle båter holde seg på farvannets høyre side i fartsretningen (styrbord side).
 1. Robåter skal vike for næringstrafikk, eks. «Trio».
 2. Hvis to båter med motsatt, eller nesten motsatt kurs møter hverandre, slik at det kan være fare for kollisjon, skal begge vike til høyre i fartsretningen (styrbord).
 1. En robåt som blir innhentet av annen robåt skal vike, fortrinnsvis til høyre side (styrbord).
 2. Robåter bør ikke brukes etter mørkets frembrudd. For roing i mørket kreves lanterne med hvitt

    lys.

 • 5 Materiell
 1. Den enkelte roer er selv ansvarlig for at båten er i sikkerhetsmessig forsvarlig tilstand før roing.
 2. En robåt skal være bemannet med det antall roere den er konstruert for. Båten må ikke over-belastes
 • 6 Roere
 1. Enhver roer skal være svømmedyktig. Om nødvendig skal Aalesunds Roklub gjennom praktisk

    prøve overbevise seg herom.

 1. Før en roer kan benytte båtene på egenhånd, skal Aalesunds Roklub forsikre seg om at

    vedkommende har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for trygg ferdsel på vannet.

 1. Enhver roer er selvansvarlig for sin egen helse og sikkerhet under utøvelse av rosporten.
 • 7 Flyteutstyr
 1. Alle robåter skal som hovedregel medbringe egnet flyteutstyr for alle personer ombord.

    Ved roing i perioden 1. oktober ti115. mars skal alle roere å medbringe egnet flyteutstyr .

    Unntak er gitt i de følgende punkter:

 1. a) Ved organisert trening innenfor det daglige ro-området (se § 3, punkt 1), hvor roer har følge av

        trener i følgebåt.

 1. b) Ved organisert trening innenfor det daglige ro-området hvor roerne benytter store lagbåter

         (firer eller åtter).

 1. c) Erfarne roere som trener innenfor det daglige ro-området, med dispensasjon gitt av rosjef.
 2. Hver enkelt roer plikter selv å holde seg med flyteutstyr.
 • 8 Langtur
 1. Enhver langtur skal godkjennes av klubbens rosjef før langtur startes.
 2. Til langturer skal benyttes kun innriggere og 3/4 innriggede båter .
 3. Roturer som går utenom områdene nevnt i §3., blir å regne som langtur, og skal godkjennes

    av rosjef.

 1. Roere som skal på langtur, plikter å gjøre seg kjent med det farvann langturen skal foregå i,

    lokale værforhold og værmelding.

 1. Ved alle langturer skal en av roerne oppnevnes som ansvarlig leder.
 2. Nødvendig flyteutstyr for alle roere skal medbringes i båten. I turer hvor det kreves

    ovenatting skal radio eller lignende medbringes; hør på værmelding minst en gang i døgnet.

    Førstehjelpsutstyr skal medbringes.

 1. For å kunne delta på langturer må hver roer sørge for å være i god fysisk form; på forhånd ha

    rodd minimum 250 km i båt eller på roergometer.

 • 9 Vinterroing

(regnes fra 15. oktober til 15. mars)

 1. Det er ikke tillatt å ro utenom området som er omtalt i § 3, punkt a, b og c.
 2. Roerne skal ro langs land (maksimum 50m fra land)
 3. Det er ikke tillatt å ro alene i singlescullere, toere eller dobbelscullere. Scullere skal kun

    benyttes hvis man er i følge med følgebåt.

 1. I båter mindre enn firere, skal roerne benytte flytevest. I firere, eller større båter, skal flytevest medbringes.
 2. I følgebåt skal man ha motor med dødmannsknapp, flytevest til båtfører og andre passasjerer
 3. Roere plikter å benytte påkledning som isolerer mot vind og kulde, er vannavstøtende og har klare farger.
 • 10 Opplæring 
 1. Aalesunds Roklub plikter å gjøre herværende sikkerhetsinstruks kjent for nye roere
 2. For å sikre at roernes kompetanse innen alle forhold som angår sikkerhet er tilfredsstillende, skal

rosjef minst en gang pr år sørge for at sikkerhetsinstruksen blir gjennomgå med klubbens roere;         både konkurranseroere, nybegynnere, veteranroere og mosjonister,

 1. Livreddende førstehjelp skal inngå i opplæringen.

Avsluttende bestemmelser

 1. Endringer i dette reglement kan kun foretas på Norges Roforbunds Ting
 2. Norges Roforbunds Styre kan gi dispensasjon fra dette reglement i særskilte tilfeller.
 3. Norges Roforbunds Styre kan til enhver tid supplere dette reglement med forklaringer og fortolkninger .
 4. Enhver roer plikter å underskrive på at han/hun har gjort seg kjent med, og vil respektere klubbens sikkerhetsreglement og lover. For roere under 18 år skal i tillegg foresatte underskrive.